top of page

Proses FMEA (AIAG-VDA PFMEA), 7 adım yaklaşımı nedir?

Güncelleme tarihi: 7 Şub 2023

2019 yılı Haziran ayında yayınlanan AIAG-VDA PFMEA kitapçığı Proses FMEA için 7 adımdan oluşan bir süreci tanımlamaktadır.

Bu 7 adım, özünde 3 bölümden meydana gelmektedir;

1, 2 ve 3 adımlar; Sistem Analizi

4,5 ve 6 adımlar; Hata Analizi ve Risk değerleme

7 adım; Öğrenilen derslerin iletişimi için sonuçların dokümantasyonunu kapsamaktadır.

1. Hazırlık ve Planlama

2. Yapısal Analiz

3. Fonksiyon Analizi

4. Hata Analizi

5. Risk Analizi

6. Optimizasyon

7. Dokümantasyon


AIAG VDA FMEA; Sistem analizi, Hata analizi ve Risk değerlendirme, Optimizasyon Adımları
AIAG VDA FMEA 7 adım yaklaşımı

Adım 1: Hazırlık ve Planlama

PFMEA çalışması kapsamın tanımlanması ile başlar, Bir ürün ailesi için genel PFMEA ya da tanımlı bir ürün için Proses FMEA yapıldığı bu aşamada belirlenmelidir.

Adım 2: Yapısal Analiz

Yapısal analizin amacı prosesi tanımlamak, prosesi ardışık adımlarına bölmek ve bu adımların İş elemanlarını oluşturmaktır.


FMEA Yapısal analiz adımı; Proses /Proses parçası, Proses adımı ve Proses İş elemanı
AIAG VDA FMEA Yapısal analiz


Yapısal analiz adımında, Hazırlık ve Planlama adımında belirlenen kapsam sınırlarını dikkate alarak proses, proses adımları ve İş elemanları oluşturulmaktadır.

Yapısal analiz adımı, üzerinde çalışılan prosesin analiz edilebilmesi amacıyla 3 kolona ayrılmıştır. Fokus element dikkate alınarak, fokus elementin parçası olduğu proses belirlenmeli ve daha sonra Fokus element için İş elemanları belirlenmelidir.


Adım 3: Fonksiyon Analizi

Bu adımda ürünün amacı, proses -ve prosesi oluşturan adımların- amacı ve ilgili fonksiyonun nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesidir.

2. adımda oluşturulan Yapısal Analiz yardımıyla, her bir elementin fonksiyonu ve ilgili şartları değerlendirilmelidir.


Adım 4: Hata Analizi

4. Adımın amacı, Hata Türü, Hata Etkisi ve Hata Sebebinin oluşturduğu Hata Zincirini kavramını kullanarak, Hataların anlaşılmasını sağlamaktır.


Hata Zinciri; Hata sebebi, Hata Türü/Modu ve Hata Etkisi ilişkisi
AIAG VDA FMEA Hata Zinciri


Hata Türü, Proses Adımının –Fokus element- başarısızlığı nedeniyle oluşur.

Hata Etkisi, Hata Türünün sonucu olarak ortaya çıkar.


Hata Sebebi; Hata Türünü niçin meydana geldiğini açıklar..

Hataların analiz edilmesi; Yapısal Analizde dikkate aldığımız Fokus Elementin, Fonksiyon Analizinde belirlediğimiz fonksiyonunu niçin başaramadığının ortaya çıkartılmasıdır.

Hata Sebebinin yaratığı Hata Türü, Hata Etkisini meydana getirmektedir.

Sonuç olarak; Potansiyel Hata Türünü tespit etmek PFMEA çalışmasının ana amacıdır.

Adım 5: Risk Analizi

Mevcut Durum için Risk Analizinin yapıldığı bu adım, Her bir hata zinciri için Şiddet (Severity), Olaslık (Occurrance) ve Tespit edilebilirliğin (Detection) değerlendirildiği adımdır.

Aksiyon öncelik tablosundaki “Yüksek, Orta, Düşük” sıralaması; Şiddet, Olasılık ve Tespit Edilebilirlik değerlendirilmesine dayanır.

Aksiyon Öncelik Sıralaması, “ Risk Önceliği” sıralaması değildir.

Aksiyon Öncelik Sıralaması, ilgili fonksiyondaki hata olasılığını düşürmek için yapılması gereken faaliyetlerin öncelik sırasını belirler.

Aksiyon Öncelik Sıralaması, yapılan (Şiddet, Olasılık, Tespit edilebilirlik) değerlendirme kombinasyonuna göre tablodan belirlenir.

Öncelik sıralaması Yüksek, Orta ve Düşük olarak belirlenmiştir.

Yüksek ve Orta öncelik için önleyici ve yakalayıcı kontrol belirlenmeli veya mevcut kontrollerin uygun olduğu doğrulanmalıdır.

Düşük öncelik için, gerekli görüldüğünde uygun önleyici ve yakalayıcı tedbirler alınmalıdır.

Adım 6: Optimizasyon

Bu adımın amacı prosesi iyileştirerek müşteri tatminin artırmak amacıyla hata riskini azaltıcı aksiyonlar almaktır.

Alına aksiyonlar genel olarak, hata sebeplerinin oluşma olasılığını düşürmek veya hatayı yakalayıcı tedbirler alarak, proseslerin güvenilirliğini artırmak şeklinde olmalıdır.

Adım 7: Dokümantasyon

Her bir PFMEA çalışması benzer ürünler ve/veya benzer projelerde değerlendirmek amacıyla dokümante edilerek kayıt altına alınmalıdır.


Comments


bottom of page